Algorytmy. Test wiedzy

Sprawdź swoją wiedzę.
Test wielokrotnego wyboru - liczba prawidłowych odpowiedzi: 0,1,2 lub 3.